Chính sách bảo mật

I. TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Công ty (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Công ty sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình - Công ty với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà Công ty thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

2. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của Công ty, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó Công ty có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

3. Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của Công ty, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do Công ty cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Công ty quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Công ty có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Công ty sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của Công ty Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp Công ty cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

1. Công ty thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a). Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác.

b). Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Công ty;

c). Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Công ty.

2. Công ty thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a). Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Công ty;

b). Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Công ty;

c). Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Công ty và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty (“Đơn vị trực thuộc”).

Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 1, 2 Công ty cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

III. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1. Thông tin của Khách hàng mà Công ty sẽ thu thập bao gồm: 

a). Họ tên

b). Số điện thoại

c). Email

d). Địa chỉ thường trú

2. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Công ty và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Công ty sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Công ty.

IV.PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Công ty có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

1. Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

Công ty có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a). Một số Dịch vụ của Công ty cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b). Trường hợp Khách hàng yêu cầu Công ty giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của Công ty hoặc Khách hàng yêu cầu Công ty cung cấp Dịch vụ ví dụ: đặt hàng mua Ô tô trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ bảo trì xe Ô tô thì Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c). Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của Công ty.

d). Công ty sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

2. Công ty tự thu thập Thông tin

a). Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Công ty có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi Công ty tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b). Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ 

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Công ty cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c). Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của Công ty cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Công ty.

3. Hợp nhất Thông tin

Công ty có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà Công ty có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục X.1 Chính sách này.

V. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

1. Công ty sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

a). Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của Công ty;

b). Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

c). Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa Công ty và Khách hàng;

d). Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

e). Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

f). Thông báo về các thông tin tuyển dụng của Công ty nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

g). Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Công ty

h). Các nội dung khác mà Công ty được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

VI. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

1. Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này Công ty có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được Công ty tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a). Đơn vị trực thuộc của Công ty khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Công ty với Khách hàng.

b). Đối tác kinh doanh mà Công ty tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công ty và đối tác kinh doanh của Công ty.

2. Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Công ty có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Công ty có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Công ty tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

3. Công ty sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Công ty có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Công ty/Đơn vị trực thuộc của Công ty.

4. Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

VII. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Công ty chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

VIII. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

1. Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của Công ty có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với Công ty. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

2. Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, Công ty có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép Công ty nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

3. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Công ty, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của Công ty và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

4. Như đã nêu trên, Dịch vụ của Công ty có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của Công ty, do đó Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc Công ty có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. Công ty khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

IX. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Công ty cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

2. Công ty sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Công ty thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Công ty không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Công ty. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Công ty khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho Công ty

X. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

1. Quyền lợi

a). Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà Công ty đã cam kết theo Chính sách này;

b). Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu Công ty ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

c). Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của Công ty thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của Công ty theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

2. Trách nhiệm của Khách hàng

a). Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của Công ty., Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của Công ty cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b). Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho Công ty khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Công ty dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho Công ty là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa Công ty và Khách hàng, giữa Công ty và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c). Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website Công ty.

d).  Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của Công ty.

e). Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của Công ty.

f). Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Share: